Preverjanje in nadzor

Kontrola bolniške

Delavec, ki je odsoten od dela zaradi bolezni ali poškodbe, mora obiskati zdravnika, ki mu naloži zdravljenje z ustrezno terapijo, delavec pa delodajalcu to dokazuje z bolniškim listom.

Pogosto se pri tem zgodi, da delodajalec sumi izkoriščanje bolniškega staleža za neupravičeno odsotnost od dela. Če so bolniške odsotnosti ponavljajoče ali pa se podaljšujejo, se sum zlorabe pogosto izkaže za upravičenega.

Pa delodajalec lahko naroči kontrolo bolniške na domu?

Kadar je delavec odsoten od dela zaradi zdravstvenih razlogov, je dolžan spoštovati navodila njegovega zdravnika. V nasprotnem primeru lahko delodajalec tudi izredno odpove pogodbo o zaposlitvi (110. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A)).

Tudi po mnenju Informacijskega pooblaščenca št. 07120-1/2023/500 z dne 21. 11. 2023 ima delodajalec pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov od delavcev v zvezi z njihovo bolniško odsotnostjo za namen obračuna nadomestila plače, organizacije dela, kontrole bolniškega staleža ter uresničevanja drugih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v 36. in 48. členu ZDR-1, tudi v zvezi s 233. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zato je delodajalec praviloma upravičen do obdelave podatkov o režimu gibanja in navodilih zdravnika o ravnanju v času bolniškega staleža, o izbranem osebnem zdravniku, o kontrolnih pregledih (če so določeni), o predvidenem trajanju začasne zadržanost od dela ter o lokaciji zdravljenja, če so ob tem spoštovana vsa načela varstva osebnih podatkov.

Detektiv ima zakonsko podlago in ustrezno strokovno znanje za preverjanje morebitne zlorabe bolniške odsotnosti.

Za ugotovitev tega razloga odpovedi pogodbe o zaposlitvi in zbiranje ustreznega dokaznega gradiva, lahko delodajalec pooblasti  detektivsko agencijo oz. detektiva. Preverjanje zlorab bolniške odsotnosti na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/11) sodi v detektivovo delovno področje.

Detektiv je tudi oseba, kateremu lečeči zdravnik lahko posreduje podatke o navodilih in dovoljenjih (bolniškem redu), ki jih ima delavec med bolniškim staležem. Podatka o diagnozi detektiv ne pridobiva, niti do tega delodajelec ni upravičen.

V primeru suma, da vaš zaposleni zlorablja pravico do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe za odkrivanje morebitnih kršitev, v naši detektivski agenciji opravljamo kontrole in nadzore bolniških odsotnosti ter vam pridobimo potrebno dokazno gradivo za nadaljnje ukrepanje.

Kontrola bolniške odsotnosti

S kontrolo bolniške se preverja prisotnost delavca na domačem naslovu, pridobijo pa se tudi formalni podatki o zadržanosti zaposlenega z dela, do katerih ste kot delodajalec upravičeni.

Kadarkoli nas lahko kontaktirate in delavca bomo nenapovedano obiskali na njegovem naslovu (med delovnikom ali vikendom).  Če se v postopku ugotovi, da delavec ne prebiva na naslovu, ki ga imate kot delodajalec navedenega v evidenci, za vas dejanski naslov prebivališča tudi pridobimo. V primeru, da delavca ob kontroli ni na naslovu, ga bomo o kontroli informirali, za vas pa ugotovili razlog njegove odsotnosti. Po opravljeni kontroli bolniške na domu vam pošljemo zapisnik oziroma poročilo z vsemi ugotovitvami.

Kontrola bolniške ima predvsem preventivni namen, na drugi strani pa preprečuje neupravičeno podaljševanje bolniške odsotnosti.

Nadzor bolniške odsotnosti

Predstavlja dalj časa trajajoče opazovanje delavca, s čimer se pridobijo (slikovni, listinski idr.) dokazi za odkrivanje zlorab. Delavca tako v postopku med bolniško odsotnostjo opazujemo na njegovem domu in izven doma, da za vas vse dni v letu (tudi med vikendom) odkrijemo morebitne zlorabe bolniškega staleža.

Če delavec v času bolniške odsotnosti ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika ali če opravlja pridobitno delo ali brez odobritve pristojnega zdravnika odpotuje iz kraja svojega bivanja, slednje predstavlja utemeljen razlog za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (110. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A)).

Dokaze zlorab bolniške pridobimo na zakonit način

Pri izvajanju kontrole bolniškega dopusta ali nadzorov skrbno spoštujemo pravico do zasebnosti ter dostojanstvo delavca, saj dokaze pridobimo na zakonit način, da bo sodišče nanje lahko oprlo svoje dejanske ugotovitve.

Poročilo je natančno, temeljito in vsebuje vsa zbrana dejstva ter dokazno gradivo v različnih oblikah, kot so fotografije, video posnetki, listinska dokumentacija idr.
Za več informacij nas lahko kadarkoli kontaktirate. Ali pa si rezervirajte osebni posvet.

Sledite naši Detektivski Agenciji 188

Detektivska agencija 188, Špela Kocijan, s.p.

+386 40 795 840

info@detektivskaagencija.si

Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana